54 ปี วัดพระธรรมกาย

54 ปี วัดพระธรรมกาย

ปณิธานในการสร้างวัดพระธรรมกาย
ความตั้งใจแน่วแน่ของคณะผู้บุกเบิกสร้างวัด คือการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก จึงมีแนวทางสำคัญคือ
สร้างวัดให้เป็นวัด คือ เป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชน
สร้างพระให้เป็นพระ คือ ฝึกอบรมพระภิกษุ ให้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร และคุณธรรมภายใน เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สามารถเป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนได้
สร้างคนให้เป็นคนดี คือ สร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงมุ่งเน้นการอบรมธรรมะทั้งภาคปริยัติและ ปฏิบัติ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนสาธุชนผู้สนใจศึกษาธรรมะทุกท่านตลอดมา รวมทั้งเน้นในเรื่องของความสะอาด ความสงบ ความร่มรื่น ร่มเย็น และมีนโยบายหลักในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน ซึ่งเน้นความประหยัด ความประณีต คงทนถาวร และประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก หลักการของวัดพระธรรมกายมุ่งที่ศีลธรรม ไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น สรุปได้ว่า “วัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรมให้กับ มหาชน” การฝึกคนจำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ หากได้รับการสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว ก็จะเป็นผู้รักศีลธรรม สนใจธรรมะ และจะช่วยดึงให้ห่างพ้นจากอบายมุขและยาเสพติด

จากวันวานถึงวันนี้
วัดพระธรรมกายในวันนี้ ได้ผ่านวันเวลาอันยาวนานมาถึง 4 ทศวรรษ โดยมุ่งมั่นในภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย เพื่อสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติตลอดมา ย้อนไปในวันวาน ผืนดินที่ก่อตั้งวัดพระธรรมกายเป็นเพียงท้องนากว้างไกลสุดสายตา ระยิบระยับด้วยเปลวแดด ปราศจากต้นไม้น้อยใหญ่และถาวรวัตถุใดๆ ในยามค่ำคืนมีเพียงดาวพราวแสงเต็มผืนฟ้า

ในวันมาฆบูชาที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 หมู่คณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย หลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งขณะนั้นเพิ่งบวชได้เพียง 1 พรรษา คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (อายุ 61 ปี) และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขุดดินก้อนแรก ก่อสร้างพุทธจักรปฏิบัติธรรมขึ้นบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณหญิงประหยัด แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี จำนวน 196 ไร่ (ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมได้รับวิสุงคามสีมา และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธรรมกาย” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2524)

ขณะเริ่มสร้างวัด คุณยายอาจารย์ฯ มีเงินทุนเริ่มแรกเพียง 3,200 บาท ซึ่งแทบไม่ต่างอะไรกับการสร้างวัดด้วยมือเปล่า ครั้งนั้นมีลูกศิษย์ถามท่านว่า “เรามีเงินทุนอยู่เพียงเท่านี้ จะสร้างวัดสำเร็จได้อย่างไร” คุณยายอาจารย์ฯ ถามกลับไปว่า “ถ้าเราจะสร้างคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ยอมอุทิศชีวิตให้พระศาสนามาสักคนหนึ่งจะต้องใช้เงินสักเท่าไร” ศิษย์คนนั้นตอบว่า “หมดเงินไปเป็น 100 ล้าน ก็ยังไม่แน่ว่าจะสร้างมาได้สักคน” คุณยายอาจารย์ จึงพูดว่า “ตอนนี้ยายมีคนดีๆอย่างพวกคุณมานั่งอยู่ตรงหน้านี้แล้วตั้ง 11 คน แสดงว่ายายมีทุนอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน ยายต้องสร้างสำเร็จแน่”

เมื่อมีทั้งที่ดินและหมู่คณะที่พร้อมจะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว การหาทุนสร้างวัดก็เริ่มขึ้น โดยการช่วยกันเขียนหนังสือตามหาผู้ที่เคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติให้ได้มาสร้างบารมีร่วมกันอีกในชาตินี้ และอธิษฐานให้ผู้มีบุญเหล่านั้นมีโอกาสอ่านหนังสือเล่นนี้ ที่มีชื่อว่า “เดินไปสู่ความสุข” หลังจากหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ออกไป ก็เริ่มมีสาธุชนเดินทางไปร่วมทำบุญสร้างวัด บางท่านก็ส่งเงินไปทำบุญทางไปรษณีย์ จนกระทั่งพอมีทุนดำเนินการก่อสร้างวัด

ผลงานชิ้นแรกของหมู่คณะ ก็คือ การขุดคูรอบพื้นที่ เพื่อกั้นอาณาเขต และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ญาติโยมว่าจะมีการสร้างวัดบนพื้นที่แห่งนี้จริงๆ ในระยะแรก การสร้างวัดเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ขาดแคลนทั้งกำลังทรัพย์และกำลังคน ที่มีอยู่เต็มเปี่ยม คือ กำลังใจเท่านั้น อาหารการกินขณะนั้นก็มีแต่น้ำพริกจิ้มกับผักบุ้งและดอกโสนที่เก็บมาจากท้องนาเป็นหลัก

ปี พ.ศ.2518 อาคารหลังแรก คือ อาคารจาตุมหาราชิกาได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อรองรับสาธุชนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัด ต่อมาเมื่อสาธุชนเหล่านี้ได้รับความสุขจากการทำสมาธิ ก็ชักชวนกันเข้าวัดมากขึ้นจนอาคารหลังนี้ไม่พอรองรับ ต้องนั่งสมาธิกันใต้ต้นไม้ บางครั้งก็โดนแดด โดนฝน ทางวัดจึงสร้างสภาธรรมกายสากลหลังคาจากขึ้น เพื่อให้สาธุชนมีที่นั่งเพียงพอ หลังจากนั้นไม่กี่ปี ผู้คนก็เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ทางวัดจึงสร้างสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคดขึ้นเพื่อรองรับ การสร้างอาคารสถานที่ต่างๆในวัดพระธรรมกาย จึงเป็นการสร้างตามความจำเป็นในการใช้งาน โดยยึดหลัก “ประหยัดสุด ประโยชน์สูง และคงทนถาวร”

ในขณะที่กล้าไม้และเสาเข็มแต่ละต้นหยั่งลงในผืนดิน ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถูกปลูกฝังลงในใจของมหาชนควบคู่กันไป ตามแนวคิด “สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี”
จากไร้ที่ดิน...กลายมาเป็นผืนดินอันกว้างใหญ่
จากผืนนาที่แห้งแล้งว่างเปล่า...กลายเป็นพุทธสถานที่สง่างาม
จากพระภิกษุ 1 รูป...กลายเป็นหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน... และจะเพิ่มมากขึ้น
จากสาธุชนจำนวนร้อย...กลายเป็นจำนวนพัน หมื่น แสน และจำนวนล้านในอนาคต

ทุกอณูของผืนดิน ทุกสิ่งก่อสร้าง ทุกกิจกรรมงานบุญ และทุกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ ไม่ใช่ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นผลงานของคณะพระภิกษุ สามเณร และสาธุชนทุกยุคทุกสมัย ที่ฟันฝ่ามรสุมน้อยใหญ่ร่วมกันมาครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่คณะยุคบุกเบิกที่ต้องอาศัยความศรัทธา ความมานะบากบั่น และความอดทนอย่างแรงกล้า จึงสามารถทำให้ภาพแห่งความฝันที่จะสร้างวัดให้ได้สักแห่งหนึ่ง กลายมาเป็นความจริงที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมดังเช่นปัจจุบัน

ประวัติโดยสังเขป
วัดพระธรรมกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน มี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส (รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560)
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2520 – ประกาศเป็นวัดตามกฎหมายโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในชื่อ “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดวรณีธรรมกายาราม” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธรรมกาย”
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 – ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

โครงการบวช โครงการบวช โครงการบวช โครงการบวช โครงการบวช โครงการบวช

โครงการบรรชา และอุปสมบทเดือนเมษายน

🎗รับสมัครเยาวชนชายบรรพชาเป็นสามเณร
ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12
💐อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 23 เมษายน 2567 (31 วัน)
🌱สถานที่อบรม ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม
💻รับสมัครออนไลน์ วันนี้- 24 มีนาคม 2567
✅ กดลิ้งค์เพื่อสมัคร
โทร.062-579-9328,083-299-2881
Line id: NK9072
🧘‍♂️คุณสมบัติ เยาวชนชาย อายุ 11-13 ปี
📚วันสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สอบขานนาค ออนไลน์
วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ วันที่ 3,10,17,24 มีนาคม 2567

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย
อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 (รวมระยะเวลา 43 วัน)
กำหนดการ
18 ก.พ. รับสมัคร /สัมภาษณ์
7 เม.ย. พิธีตัดปอยผมและปลงผม
31 มี.ค. เปิดโครงการ
13 เม.ย. พิธีบรรพชา /อุปสมบท
22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก
12 พ.ค. ปิดโครงการ
ติดต่อ : หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย (08.00 - 17.30 น.)
โทร. 08-1538-8867, 08-6755-0822 หรือ Line Contact

เปิดรับสมัครบวชภาคฤดูร้อน
ณ วัดพระธรรมกาย
- ยุวธรรมทายาท 10-13 ปี
- มัชฌิมธรรมทายาท 14-17 ปี
- ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา 18-30 ปี

สนใจสมัครแอด Line ID
@tty072 (มี @ นำหน้า)
หรือโทร. 0860776000
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
และกำหนดการ บนเว็บไซต์

ใครชอบถ่ายรูปสวยๆ กับทุ่งดอกไม้ ต้องที่นี่เลยครับ สวนดอกเบญจมาศ ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย

ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย ทุ่งดอกไม้สวย เข้าชมฟรี ใกล้กรุงเทพฯ
อัปเดต 4 ที่เที่ยวปทุมธานี ชวนกันไปชิล สวนดอกไม้ ชมวิวต้นตาล แบบไปเช้าเย็นกลับ

@theartita พาชมสวนดอกไม้แบบมุมสูง ❤️🌸✨ ไปดูดอกไม้ด้วยกันนะ ที่ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย #สวนดอกไม้วัดพระธรรมกาย #วัดพระธรรมกาย #ทุ่งดอกไม้ #ที่เที่ยวปทุมธานี #ธรรมกาย #ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ♬ รอเธอทุกฤดูกาล - Lil Tan

โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี

โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล

1250 NEPALESE ORDINATION PROGRAM 28 February - 21 March 2024

1250 नेपाली अभिषेक कार्यक्रम २८ फेब्रुवरी - २१ मार्च २०२४

โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 21 มี.ค. 2567 โดยมีพิธีบรรพชา ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ สวนลุมพินี

วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67 วันเด็กแห่งชาติ ปี 67

“วัดพระธรรมกาย - ทม.ท่าโขลง - อบต.คลองสาม” ร่วมด้วย 14 องค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ “รวมพลังเด็กเก่ง และดี สร้างความดีสากล” เพื่อส่งเสริมการตั้งมั่นในศีล - เป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567 “รวมพลังเด็กเก่ง และดี สร้างความดีสากล” โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และได้รับเกียรติจากนายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฆราวาส นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานงานฯ กล่าวรายงาน และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงภาพรวมการจัดงานฯ นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานฯ จำนวนรวมกว่า 10,000 คน

ในพิธีเปิดฯ หลังจากบูชาพระรัตนตรัย ประธานฆราวาสได้นำผู้ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาสู่ผู้ร่วมงานฯ จากนั้น ประธานสงฆ์ ได้อัญเชิญพระคติธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาสู่ผู้ร่วมงานฯ

งานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ วัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นได้ด้วยร่วมมือดำเนินงานขององค์กรภาคีเครือข่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ โดยมีวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เป็นแกนกลางให้ความอนุเคราะห์ด้านของขวัญ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม สถานที่ สื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำโดยเทศบาลเมืองท่าโขลง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นแกนหลักในการประสานความร่วมดำเนินงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายรวมจำนวน 14 องค์กร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาสังคมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ สู่การศักยภาพเด็ก และเยาวชน ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้คุณค่าในประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่ง และดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ด้วยการแสดง และสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ฐานสมาธิ “ใจใส ไร้นิวรณ์” และฐานบทฝึกนิสัย “รวมพลังความดีสากล”, การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรภาคีความร่วมมือฯ, การมอบของขวัญมากมาย, การออกร้านอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม จำนวนรวมกว่า 100 ร้าน โดยคณะผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั่วโลก, การมอบทานมอบธรรม ชุดข้าวสารอาหารแห้ง โดยคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง เป็นสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มุ่งเน้นสนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างเด็ก และเยาวชน ให้ทำงานเก่งทางโลก และทำความดีทางธรรม เด็ก และเยาวชน จำเป็นต้องเก่ง และดี สองสิ่งนี้มีความจำเป็นต้องควบคู่กันทั้งสองอย่าง หากมุ่งเก่ง เพียงอย่างเดียว แล้วไม่เอาศีลธรรมความดีงามใส่เข้าไปด้วย อย่างนี้อาจทำให้สังคมเดือดร้อน เปรียบเทียบเหมือนลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัย มีโอกาสระเบิดได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นภัยทั้งต่อตนเอง เเละผู้ใกล้ชิด สมาชิกในบ้าน และนอกบ้าน การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางใจชุมชน และศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเครือข่ายบวร บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และผู้ใหญ่ใจดี เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจึงทำให้เกิดความสำเร็จในการจัดงานฯ ด้วยความเรียบร้อยดีงาม วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขใจ ผู้ให้ และผู้รับ ต่างปลื้มปีติใจกันถ้วนหน้า ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน”

FB มนัส สุวรรณรินทร์   |   ทั่วไทยนิวส์ >   |   The Buddh
MGR online >   |   บ้านเมือง

MOU มหาวิทยาลัยดงกุก MOU มหาวิทยาลัยดงกุก MOU มหาวิทยาลัยดงกุก MOU มหาวิทยาลัยดงกุก MOU มหาวิทยาลัยดงกุก

มหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยดงกุก มหาวิทยาลัยทางพระะพุทธศาสนา ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา (MOU) โดยมีพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และ ศาสตราจารย์ ดร.อียองคยอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยดงกุก ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องฉายสื่อ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย

“การลงนาม MOU ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทั้งสองสถาบัน อีกทั้งยังส่งเสริมความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมหาวิทยาลัยดงกุก เพื่อการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นสากลโลก ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และพัฒนาผู้เชี่ยวทางพระพุทธศาสนาทั้งสองประเทศด้วย”

แฟนข่าวปทุมธานี  | คนอ่านข่าว  | พิมพ์ไทย  | The Sender

DONGGUK UNIVERSITY & DHIAVMAKAYA FOUNDATION, WISE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DHAMMAKAYA TEMPLE, BANGKOK, THAILAND AND DONGGUK UNIVERSITY WISE, GYEONGJU, REPUBLIC OF KOREA January 1, 2024 at Wat Phra Dhammakaya, Thailand. 태국 담마카야재단 과 대한민국 동국대학교 WISE 캠퍼스 간의 국제 협력 협정서

วันเด็ก ปี 67 วันเด็ก ปี 67 วันเด็ก ปี 67

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดพระธรรมกาย

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2567 “รวมพลังเด็กเก่งและดี สร้างความดีสากล”
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 - 12.00 น.
ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12

โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 12

โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

ร่วมรับชมถ่ายทอดสด ตลอดโครงการ ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2567 www.gbnus.com

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-831-1234
รายละเอียดเพิ่มเติม เพจ ธรรมยาตรา , เว็บไซต์
อย่าลืมเพิ่มเพื่อน เพื่อรับทราบข่าวธรรมยาตรา Line

สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ สวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระ

วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์ข้ามปี - ตักบาตรพระกว่า 3,000 รูป สั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2567

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 21.30 น. พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 6,000,000,000 จบ และสวดมนต์ข้ามปี สร้างบุญเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.20 น. เป็นพิธีตักบาตรพระ 3,000 กว่ารูป ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีคณะสงฆ์ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ. 2566 ร่วมรับบาตร มีพุทธศาสนิกชนสวมชุดขาวร่วมพิธีจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรแล้ว ผู้มาร่วมตักบาตรยังได้รวมใจ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานด้วย

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วัดพระธรรมกายได้เปิดสวนดอกไม้ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย” ให้ประชาชนเข้าชมฟรีจนถึง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นสวนดอกเบญจมาศ สีชมพู อยู่บริเวณฝั่งทิศตะวันออก ลายจอด P13 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ปลูกเพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรัยในกิจกรรมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตราโครงการกตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-31 มกราคมนี้ ทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมโครงการธรรมยาตรา หรือชมสวนดอกไม้ได้ทาง www.dmc.tv ,เพจ Facebook สำนักสื่อสารองค์กร และ www.gbnus.com หรือ โทร.02-831-1234

โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ โครงการบรรพชาสามเณร ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

ความสว่างไสวบังเกิดขึ้น ณ ดินแดนที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในกาลก่อน

โครงการบรรพชาสามเณร 1,000 รูป ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีพระเดชพระคุณพระ พรหมวชิรปัญญาจารย์ (ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสสารามราชวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางไปเป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่ง รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมกับสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย-แอฟริกา ,สมาคมพุทธศาสนามหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือ MBMI , มูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือที่จะพลิกฟื้นให้พระมหาเจดีย์บุโรพุทโธให้กลับมามีชีวิตชีวา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกผ่านกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามาตลอดระยะเวลาหลายปี

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

🌟สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ

📌ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
🎤เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

📍โดยได้จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ในหัวข้อมงคลสูตร 38 ประการ กฎแห่งกรรม ความดีสากล และ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เพื่อให้เยาวชนทุกระดับการศึกษา นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนระดับครูอาจารย์ รวมทั้งสถาบันการศึกษา นักเรียนทหารตำรวจ พยาบาลเหล่าทัพ การสอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติในครั้งนี้ มีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 5,111 คน จากการสอบในระดับจังหวัดและระดับภาค ณ ศูนย์สอบ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์

วัดพระธรรมกาย เปิดโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ มุ่งสร้างศาสนทายาทผู้ทรงพระวินัย

พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการเปิดสอบโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยได้เปิดโอกาสให้สามเณรทั่วประเทศ เข้าทดสอบการสวด ความคล่องแคล่ว แม่นยำ ทรงจำพระปาฏิโมกข์ และรับเกียรติบัตรสามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์

สำหรับการสอบในปีนี้ พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติดิลก เจ้าคณะเขตหนองจอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระเดชพระคุณพระศรีวชิรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นต้น เป็นคณะกรรมการสอบทาน ซึ่งจัดให้มีการสอบตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 22 ธันวาคม 2566 โดยในวันนี้พระมหาธวัชชัย นิวตฺโต เจ้าอาวาสวัดทำเลทอง จ.ปทุมธานี เป็นกรรมการสอบทาน สามเณรจีรพัฒน์ อินทรหะ อายุ 15 ปี จากวัดพระธรรมกายเป็นผู้เข้าสอบ

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สามเณรเกิดกำลังใจในการทรงจำพระปาติโมกข์ให้ได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามเณรดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตและอุปสมบทเป็นพระภิกษุผู้ทรงจำพระปาฏิโมกข์ เป็นการธำรงรักษาพระธรรมวินัย และเพื่อบูชาธรรมในวาระโอกาสอายุวัฒนมงคล 80 ปีหลวงพ่อธัมมชโยอีกด้วย

สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์ สวนพนาวัฒน์

หนึ่งปีมีครั้งเดียวเทศกาลปลูก "ดอกทรัพย์บานชื่น"

สวนพนาวัฒน์" จ.เชียงใหม่ เข้าชมฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด (เฉพาะผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) หนึ่งปีมีครั้งเดียว เทศกาลปลูก "ดอกบานชื่น" หลากสีสันกว่า 5 ล้านดอก

เพจ: สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่

World Peace Exhibition Hall World Peace Exhibition Hall World Peace Exhibition Hall World Peace Exhibition Hall World Peace Exhibition Hall World Peace Exhibition Hall

กำหนดการ พิธีเปิดห้องนิทรรศการ " World Peace Exhibition Hall " (นิทรรศการเพื่อสันติภาพโลก)

09.45 น. เจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนพร้อมกันที่บริเวณพิธี
10.00 น. หลวงพ่อทัตตะมาถึงศูนย์กลางพิธี
- พิธีกรนำกราบ
- หลวงพ่อนำบูชาพระ
10.05 น. ปฏิบัติธรรม
- ไฟล์นำนั่งหลวงพ่อเกี่ยวกับ Change the World
- หลวงพ่อสัพเพ
10.15 น. พิธีเปิด
- หลวงพ่อกล่าวเปิด (อ่านโอวาท)
- หลวงพ่อทัตตะกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่าง…เป็นปฐมเริ่ม
- คณะสงฆ์สวดชะยันโต
- คณะเจ้าภาพตัดริบบิ้นที่ประตูทางเข้า
- กราบอาราธนาประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ
- เจ้าภาพชมห้องนิทรรศการ
10.30 น. จบพิธี

072today 072today 072today 072today 072today 072today 072today 072today 072today

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ ขยายพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

สมัครได้ที่👇👇👇
www.072.today

สอบถามเพิ่มเติม ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ O25 สภาธรรมกายสากล เวลา 08.30 - 14.00 น.
โครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์ “เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย

ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส

ชมทุ่งสวรรค์ ตะวันใส

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566 - 30 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส

ฝั่งตรงข้ามมหารัตนวิหารคด 20 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12 ธรรมยาตรา ปีที่ 12

โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12

ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2567

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-831-1234
รายละเอียดเพิ่มเติม เพจ ธรรมยาตรา , เว็บไซต์

อย่าลืมเพิ่มเพื่อน เพื่อรับทราบข่าวธรรมยาตรา Line

MAGYAR7 ประเทศฮังการี MAGYAR7 ประเทศฮังการี MAGYAR7 ประเทศฮังการี MAGYAR7 ประเทศฮังการี

นสพ. MAGYAR7 ประเทศฮังการี เผยแพร่กิจกรรมของวัดพระธรรมกาย

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 หนังสือพิมพ์ MAGYAR7 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประเทศฮังการี เผยแพร่กิจกรรมของวัดพระธรรมกาย เนื้อหาข่าวระบุว่า “วัดพระธรรมกาย วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดที่เคยไป พลังศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก มาร่วมประกอบพิธีอย่างเงียบสงบและเป็นระเบียบ”

นอกจากนี้ได้ลงข่าวถึงประวัติของวัดพระธรรมกาย ที่มีเงินเริ่มต้นในการสร้างวัดเพียง 100USD เท่านั้น โดยแม่ชีท่านหนึ่งชื่อมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ได้รวมลูกศิษย์ที่มานั่งสมาธิในเวลานั้นมาช่วยกันสร้างวัด และได้บรรยายถึงสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ภายในวัด เช่น พระมหาธรรมกายเจดีย์ วิหารคุณยายฯ อุโบสถฯ อาคาร 100ปีฯ สภาธรรมกายสากล และมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

ทั้งนี้คุณ Varga Robert ผู้เขียนบทความดังกล่าวได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 22 เมษายน และวันที่ 7 พฤษภาคม และกล่าวกับทีมงานว่า จุดเด่นของวัดพระธรรมกายคือการต้อนรับบริการที่ดี ผู้คนที่เป็นมิตร และการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจ

⭕ นักวิชาการเผยหลักฐานธรรมกายถูกค้นพบเยอะมาก !

⭕ ดร.ที่เป็นนักวิชาการท่านนี้พูดได้ดีมากค่ะ ในเรื่องการค้นพบหลักฐานธรรมกายว่า ค้นพบมากมาย มีจริง ยืนยันได้

สามารถแชร์ได้ทุกช่องทางเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ว่าหลักฐานธรรมกายมีเยอะมากๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ได้ตั้งขึ้นเองอย่างที่บางคนเข้าใจ

#กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ #กราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกาย
Cr​: สำนักสื่อธรรมะ